– Algemene leveringsvoorwaarden Build Your Travel Bizz –

 

Hieronder treft u de algemene leveringsvoorwaarden van Build Your Travel Bizz. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, diensten en overeenkomsten gedaan door of van Build Your Travel Bizz. Bij iedere aanbieding of offerte zullen door Build Your Travel Bizz de algemene voorwaarden worden meegezonden. Door acceptatie van een aanbieding, offerte en/of dienst, dan wel door ondertekening van de overeenkomst verklaart u tevens akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

1. DEFINITIES

 1. Opdrachtnemer: “Build Your Travel Bizz” eenmanszaak, gevestigd te Korteweg 1, 3234 KH Tinte, Nederland en vertegenwoordigd door Wendy Assenberg van Eijsden. KVK nummer: 72978724.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Build Your Travel Bizz een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.
 3. De overeenkomst: de overeenkomst tussen Build Your Travel Bizz en de opdrachtgever zoals deze is of wordt gesloten.
 4. Offerte: de offerte geeft een omschrijving van de manier van uitvoeren van de opdracht door opdrachtnemer en is, indien ondertekend door beide partijen, tevens de overeenkomst.
 5. Workshop/ masterclass: fysieke bijeenkomst met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.
 6. Online cursus/training: een cursus of training die online te volgen is via het internet op een computer of laptop, met als doel het overbrengen en/of vergroten van kennis en/of vaardigheden.

 

2. TOEPASSELIJKHEID

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Build Your Travel Bizz en opdrachtgever.
 2. Deze algemene voorwaarden worden altijd meegezonden met een offerte of bestelling. Door akkoord te gaan met deze offerte gaat de opdrachtgever tevens akkoord met de algemene voorwaarden.
 3. Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer dit expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Build Your Travel Bizz opgenomen wordt.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden, of er doet zich een situatie voor welke niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de bedoeling van deze bepalingen.
 5. Indien opdrachtnemer niet altijd strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat opdrachtnemer in welke mate dan ook, het recht zou verliezen om in andere gevallen strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

3. OFFERTE

 1. Alle in de offerte genoemde bedragen zijn exclusief omzetbelasting (BTW), tenzij nadrukkelijk anders vermeld.
 2. Alle offertes en aanbiedingen van Build Your Travel Bizz zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn is gesteld. Indien geen termijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding geen recht worden ontleend. Het enkel uitbrengen daarvan verplicht Build Your Travel Bizz niet tot het sluiten van een overeenkomst.
 3. Als datum van totstandkoming van de overeenkomst zal gelden de datum van de bevestiging door Build Your Travel Bizz. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of aangebrachte wijzigingen zijn slechts geldig indien Build Your Travel Bizz deze schriftelijk heeft bevestigd.
 4. Build Your Travel Bizz behoudt zich het auteursrecht voor op bij aanbiedingen of offerte verrichte ideeën, gemaakte teksten, strategische/creatieve concepten en ontwerpen. Deze blijven eigendom van Build Your Travel Bizz. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Travel Bizz Academy mag de opdrachtgever deze niet kopiëren, aan derden tonen of laten wijzigen.
 5. Build Your Travel Bizz kan niet aan haar offertes en/of aanbiedingen worden gehouden, indien de opdrachtgever kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing en/of verschrijving bevat.

4. DUUR EN BEËINDIGING

 1. Voor zover de overeenkomst tevens de levering van zaken omvat, is de samenwerking tussen de opdrachtgever en Build Your Travel Bizz een overeenkomst van opdracht.
 2. Annulering/opzegging van een online cursusovereenkomst is niet mogelijk na totstandkoming van de overeenkomst.
 3. Bij annulering van deelname aan een programma is afnemer gerechtigd binnen 7 werkdagen na annulering een andere deelnemer aan te wijzen voor deelname aan het programma. Het staat Build Your Travel Bizz vrij om een vervangende deelnemer al dan niet te accepteren.
 4. Build Your Travel Bizz kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Build Your Travel Bizz gesloten overeenkomst(en) inclusief de bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden.
 5. Build Your Travel Bizz heeft het recht de overeenkomst(en) zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft dan geen recht op enige schadevergoeding.
 6. Build Your Travel Bizz kan de overeenkomst met de opdrachtgever te allen tijde direct beëindigen. De bijbehorende leveringsvoorwaarden en betalingsvoorwaarden blijven hier onverminderd van kracht.
 7. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Build Your Travel Bizz zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen.

5. LEVERING EN LEVERTIJD

 1. Build Your Travel Bizz gaat na ontvangst van de benodigde betaling zo spoedig mogelijk over tot het verstrekken van inloggegevens (indien van toepassing). Deze worden uiterlijk verstuurd op de reeds gecommuniceerde datum waarop de online cursus van start gaat.
 2. Mocht Build Your Travel Bizz onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan haar verplichtingen te voldoen, kan Build Your Travel Bizz alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Build Your Travel Bizz een termijn van minimaal 14 dagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.
 3. Verplaatsing van geplande 1-op-1 gesprekken in een programma is slechts mogelijk in uitzonderlijke situaties, uitsluitend in overleg met Build Your Travel Bizz. Melding dient 24 uur vooraf te worden ingediend via e-mail.
 4. Alle sessies binnen de 1-op-1 coachingstrajecten dienen uiterlijk binnen 5 maanden te worden gebruikt, tenzij hierover bij aanvang van het traject schriftelijk andere afspraken zijn gemaakt in overleg met Build Your Travel Bizz.
 5. Gemiste gesprekken kunnen niet worden ingehaald en leiden niet tot een wijziging (vermindering) van de (betalings)verplichtingen van afnemer.
 6. Om tot een optimaal resultaat te komen van de cursus is het van belang niet alleen tijd te investeren in het doornemen van het instructiemateriaal en het uitvoeren van de opdrachten, maar ook actief aanwezig te zijn ten tijde van de trainingssessies/ online webinars.

 

6. FACTURERING/BETALING

 1. Voor aanvang van de (online of offline) cursussen van Build Your Travel Bizz is vooruitbetaling verschuldigd.
 2. Indien u heeft gekozen voor gespreide betaling dan zal de betalingstermijn voor de eerstvolgende termijn 7 dagen zijn. U ontvangt hiervoor een factuur.
 3. Build Your Travel Bizz is gerechtigd periodiek te factureren aan de opdrachtgever voor reeds verrichte werkzaamheden en/of (een deel) te factureren bij aanvang van de opdracht.
 4. Indien opdrachtnemer voor in het kader de te verrichten opdracht reiskosten maakt, zal opdrachtnemer deze kosten doorberekenen aan de opdrachtgever.

7. OVERMACHT

 1. Tijdens overmacht (bijvoorbeeld ziekte) worden de verplichtingen van Build Your Travel Bizz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Build Your Travel Bizz niet mogelijk is, langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
 2. In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Build Your Travel Bizz alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer in onderling overleg tussen de opdrachtgever en Build Your Travel Bizz geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.
 3. Indien Build Your Travel Bizz bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel geen zelfstandige waarde heeft.Build Your Travel Bizz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Build Your Travel Bizz als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.
 4. Build Your Travel Bizz aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zich een situatie voordoet waarin het buiten de schuld van Build Your Travel Bizz niet mogelijk is te voldoen aan de levertijd.

8. COPYRIGHT

 1. Al het door Build Your Travel Bizz vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Build Your Travel Bizz niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites/promotiemateriaal dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is.
 2. Het eigendom van door Build Your Travel Bizz verstrekte ideeën, concepten of (proef)- ontwerpen blijft volledig bij Build Your Travel Bizz, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Build Your Travel Bizz hiervoor een vergoeding bedingen. In het geval dat de concepten en ontwerpen zijn ontstaan tijdens een training of cursus ligt het eigendomsrecht volledig bij de cursist.
 3. Build Your Travel Bizz behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

9. AANSPRAKELIJKHEID

 1. Build Your Travel Bizz is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Build Your Travel Bizz is uitgegaan van door of namens de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 2. Voor zover Build Your Travel Bizz bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Build Your Travel Bizz weinig of geen invloed kan uitoefenen, kan Build Your Travel Bizz op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Build Your Travel Bizz of het verbreken ervan, ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Build Your Travel Bizz. Dit geldt ook voor schade als gevolg van toerekenbare tekortkomingen van derden die Build Your Travel Bizz met toestemming van de opdrachtgever heeft ingeschakeld.
 3. In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Build Your Travel Bizz slechts aansprakelijk voor vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Build Your Travel Bizz voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.
 4. De aansprakelijkheid van Build Your Travel Bizz is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag van de opdracht of uitkering van haar verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Wanneer in de trainingen advies wordt gegeven over marketingactiviteiten (zoals bijvoorbeeld zoekmachineoptimalisatie) is het volgende van kracht: Build Your Travel Bizz geeft advies over de in te zetten activiteiten (bijvoorbeeld zoekwoordonderzoek en concurrentie-onderzoek bij SEO) en geeft uitleg over de uitvoering van die activiteiten (bijvoorbeeld het invoeren van de zoekwoorden in de website op de daarvoor beoogde locaties, eventueel met behulp van externe plug-ins en tools). Build Your Travel Bizz is echter nooit aansprakelijk voor eventuele tegenvallende resultaten of problemen met het functioneren van de website van opdrachtgever, omdat deze kunnen worden beïnvloed door allerlei zaken, zoals toenemende (SEO-)concurrentie van concurrerende reisbedrijven, onoordeelkundig gebruik of problemen die worden veroorzaakt door storingen of wijzigingen van de webserver van de host, scripttaalwijzigingen of de technische incompatibiliteit van het CMS-systeem van opdrachtgever met bepaalde plug-ins, online tools etc. Er kan derhalve geen garantie worden gegeven op de resultaten van de marketingactiviteiten en -tools die in de trainingen en coachingsessies worden geadviseerd.
 6. De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Build Your Travel Bizz kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.
 7. Build Your Travel Bizz is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever wordt aangebracht.
 8. De opdrachtgever dient Build Your Travel Bizz terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte door Build Your Travel Bizz geleden schade.
 9. De opdrachtgever vrijwaart Build Your Travel Bizz voor alle aanspraken van derden in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

10. OVERIG

 1. Indien de workshop of training door opdrachtnemer op locatie wordt verzorgd, zal opdrachtgever zorgen voor de benodigdheden/ faciliteiten die nodig zijn voor het verzorgen van de workshop of training, tenzij anders afgesproken.
 2. Build Your Travel Bizz zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt aan Build Your Travel Bizz.
 3. Build Your Travel Bizz is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

 

FB Community afbeelding
Share This